Stadgar

Stadgar

STADGAR FÖR SJÖÄNGENS BRYGGA EKONOMISK FÖRENING


§ 1 Firma
Föreningens firma är Sjöängens Brygga Ekonomisk Förening.


§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga, förvalta och administrera en brygga där bryggplatser hyrs av medlemmarna.


§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Sjöängen, Trångsund i Huddinge kommun.


§ 4 Antal styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen består av lägst tre och högst sex ledamöter och högst två suppleanter.


§ 5 Styrelse
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av två år i taget. Ordförande väljs för två år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret.

§ 6 Revisor
Det skall vara en revisor. Revisor väljs för en tid av två år.

§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av hela styrelsen.

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9 Medlemskap
Till medlem antas en sökande fysisk person som kan tänkas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om antalet sökande initialt överstiger antalet bryggplatser tillämpas lottning för tilldelning av plats.
Som medlem antas i första hand den som står i föreningens bryggplatskö där sökande som anmält intresse men inte kunnat erbjudas bryggplats vid föreningens bildande, initialkö, har förtur. Erbjudande om medlemskap sker därefter i turordning efter skriftlig ansökan som prövas av styrelsen.
Den som erbjudits medlemskap skall inom 30 dagar skriftligen acceptera erbjudandet och betala medlemsavgift samt erforderliga insatser. Försummas detta får medlemskap istället erbjudas annan.

§ 10 Insats
Medlem i föreningen skall delta med en insats utgörande minst 8 000 kronor och max 15000 per bryggplats, beroende på föreningens beslutade aktiviteter. Medlem får maximalt delta med två insatser. Insats skall betalas in på föreningens postgiro / bankgiro.

En ideell förening med syfte att verka för segling skall kunna ansöka om 3 platser (insatser).

§ 11 Begränsat medlemsantal
Fler medlemmar än bryggplatser kan inte antas då detta motsvarar antalet bryggplatser.

§ 12 Avgifter
Utöver insatserna skall varje medlem erlägga en årlig avgift för täckande av avsättning till förnyelsefond, driftskostnader, investeringar och administration, enligt avtal mellan föreningen och medlemmen gällande en bryggplats. Avgiftens storlek bestäms av föreningsstämman.
Föreningsstämman får även besluta att extra avgift skall tagas ut av medlemmarna om så skulle erfordras.
I händelse att medlem inte betalar beslutade avgifter, har föreningen rätt att ta ut en förseningsavgift. Storleken på förseningsavgiften bestäms av föreningsstämman.
Inget arvode utgår för styrelsearbete.

§ 13 Vinstfördelning
Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, överföras i ny räkning.

§ 14 Uthyrning
Bryggplats får av föreningen inte uthyras till annan än medlem.
Om i fall som avses i 9 § 2 st föreningen inte lyckas värva medlem får dock sådan uthyrning ske. Uthyrning får ej ske i vinstsyfte.

§ 15 Byte av bryggplats
Den som önskar byta bryggplats till en annan äger företräde till den önskade bryggplatsen framför den som söker nytt medlemskap i föreningen med undantag av medlemskap förvärvat enligt 16 § a gällande arv, bodelning eller gåva.
Om flera medlemmar önskar byta bryggplats, äger den företräde som först anmälde att vederbörande ville byta bryggplats. Sådan anmälan skall göras till styrelsen, som har att föra bok över inkomna anmälningar.

§ 16 a Utträde
Utträde ur föreningen äger rum, utom i de fall som avses i 7 kap. 15 § och 12 kap. 4 § i lagen om ekonomiska föreningar, vid utgången av räkenskapsåret, vilket infaller tidigast en månad efter det att medlem har sagt upp sig.
Inkommer begäran stadgeenligt om, utträde under tidsperioden en månad före nytt räkenskapsår, anses medlem fortfarande tillhöra föreningen under detta räkenskapsår och således skyldig erlägga av resp. årsmöte fastställda avgifter.
Om någon efter förvärv av medlems andelar antages till medlem i dennes ställe, upphör dock överlåtarens medlemskap och skyldighet att erlägga avgift

Uppsägning till utträde ur föreningen får inte ske förrän ett år efter det medlem inträtt i föreningen, så vida inte styrelsen lämnar tillstånd därtill.
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och uppsägningshandlingen skall vara egenhändigt underskriven och försedd med vittnes underskrift.

§ 16 b Utträde med överlåtelse
Vid utträde eller uteslutning ur föreningen skall insatserna först hembjudas till föreningen som har att i enlighet med vad som sägs i 9 §  erbjuda medlemskap till dem som står i bryggplatskö.
Utan sådan hembudsskyldighet får dock insats övergå till annan genom arv eller bodelning eller gåva.
Hembjudna insatser som föreningen inte löser in får medlem överlåta fritt.
Högre pris får inte tagas ut än insats uppräknat med allmänt konsumentprisindex för maj månad varje år med basåret 2003.
Föreningen är i intet fall skyldig att inlösa utträdande medlems insatser.

§ 16 c Utträde då överlåtelse ej är möjlig
Om efter utträde ur föreningen inga av de alternativ som föreskrivs i 16 b § beträffande övergång eller inlösen av insatser kan tillämpas, kan medlem vara skyldig att kvarstå med sin insats intill dess ny medlem inträder i föreningen och övertager sagda insats.

§ 16 d Utträde – Dispositionsrätt då överträdelse ej är möjlig
Om utträdd medlem kvarstår med sina insatser, har vederbörande i fortsättningen – i händelse av att vederbörande ej betalar fastställda avgifter - ingen rätt att disponera den lediga bryggplatsen, utan denna rätt tillkommer då föreningen.

§ 17 Andrahandsuthyrning
Bryggplats får inte uthyras eller utlånas i andra hand utan styrelsens tillstånd.
Sådant tillstånd får inte ges om det kan misstänkas att uthyrningen eller utlåningen sker i vinstsyfte.
Tillstånd till andrahandsuthyrning eller utlåning ges för högst ett år i taget och endast om särskilda skäl föreligger för längre tid.

§ 18 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Val av justeringsman.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6 Styrelsens redovisningshandlingar.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust.
11. Fastställande av avgifter.
12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
13. Inkomna motioner.
14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar  styrelseposterna sig sinsemellan.
15. Val av valberedning.
16. Val av ny revisor och revisorssuppleant.
17. Övriga ärenden.
Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte upptagas till beslut än dem som angivits i kallelsen.
Röstberättigad är den som var medlem då kallelsen utfärdades samt betalt sina avgifter. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.

§ 19 Kallelser och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker via e-mail alternativt brev.
Kallelse skall skickas ut senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma samt tidigast fyra veckor före både för ordinarie och extra stämma.
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom via anslag på föreningens hemsida, e-mail eller brev.

§ 20 Motioner
Förslag som medlem önskar få behandlade vid föreningsstämman skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 1 januari.

§ 21 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.
Beslut om ändring av stadgarna skall ske i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall alla tillgångar fördelas mellan de då kvarvarande medlemmarna så att varje medlem erhåller del i förhållande till betalade insatser.

§ 23 Uteslutning
Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intressen, får av styrelsen uteslutas ur föreningen.