Årsmöte 2024

Välkommen på årsmöte 2024!

Datum: 25 mars 2024 kl. 19.30

Plats: Online - anmäl dig för att få en länk till mötet!

Kallelse skickas via mail till alla medlemmar. Du som är köande till bryggan är välkommen att delta men utan rösträtt.

Anmäl gärna ditt intresse! 

Anmälan till Tove.madsen @ seglaut.se för att få en länk att delta.

Välkomna!

Styrelsen /Jenny Liu, David Lundholm, Peter Petrov, Björn Green och Tove Madsen

----

Anmälan till tove.madsen (at) seglaut.se

Agenda

§ 18 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Val av justeringsman.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6 Styrelsens redovisningshandlingar.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust.
11. Fastställande av avgifter.
12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
13. Inkomna motioner.
14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar  styrelseposterna sig sinsemellan.
15. Val av valberedning.
16. Val av ny revisor och revisorssuppleant.
17. Övriga ärenden